Du er her:

Den økonomisk forsvarlige kvalitetskommunen

Kommunebudsjettene for 2015 ligger klare. For mange tegner disse en utfordrende økonomisk situasjon i tilpasning av driftsnivå til inntekter.

Som det største og mest komplekse området koster helse- og omsorgssektoren mest. I en allerede presset sektor blir løsningen ofte kutt i tjenestetilbud og stillinger. Samtidig øker både antall eldre, krav til tjenesteleveranser og kampen om kompetansemedarbeiderne.

Er kutt i tjenester og stillinger den eneste løsningen?

Kutt er synonymt med uønskede konsekvenser – for brukere, pårørende, ansatte og kommunens omdømme.

Gjennom erfaring vet vi at det finnes alternativer som ivaretar både kvalitet og økonomi. Det handler om det store potensialet som ligger i forbedring av arbeidsflyt, samhandling og oppgaveløsning innenfor de fleste av helsesektorens tjenesteområder. Kombinert med aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging gir dette store effektiviseringsgevinster, både på kort og lang sikt.

Vi kan vise til en rekke eksempler hvor effektivisering av arbeidsprosesser gjennom systematisering, forenkling og rydding har gitt fokus på de verdiskapende aktivitetene. Aktiviteter som har verdi for brukerne gjennom økt tjenestekvalitet, for medarbeiderne gjennom bedre arbeidsflyt og mindre stress, og for kommunene gjennom redusert sykefravær og dermed reduserte kostnader. Eksempelvis reduserte en omsorgsbolig tidsforbruk på rapportering tilsvarende et halvt årsverk.

Kommunereformens forhandlingskort

I den kommende kommunereformen kan kommunenes status på helse og omsorg bli avgjørende. Kommuner med en veldreven helse- og omsorgssektor vil kunne bruke dette som et forhandlingskort og dermed skape seg valgmuligheter.

Det som er sikkert er at fremtidens sektor krever tilpasning av tjenestenivå og endring av kultur – prosesser som krever modning og tid. Om det ikke allerede er i gang må det startes nå.

Vi kan utvikling i helse og omsorg

Vårt team tilbyr kompetanse på målrettet metodikk og prosessledelse, samt lang operativ erfaring fra helsesektoren, for å bistå i deres forbedringsarbeid. I samarbeid med dere utarbeider vi prosesser som imøtekommer din kommunes viktigste utfordringer – fra mindre prosjekter rundt bemanning og turnusplanlegging, til helhetlige omstillingsprosjekter. Vi kan også bidra med å skaffe ekstern prosjektfinansiering ved behov.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

  • Hvordan kan digitalisering lede til tids- og kostnadsbesparelser? Workshop 2 i Digi-AEC, Luleå, 26. og 27. mars

    Formålet med workshop 2 er å markere hvordan ulike kontraktsmodeller påvirker samarbeidet, og hvordan man kan bruke kontraktsmodeller og anbud som legger til rette for bedre samarbeid. Workshopen er relevant for både bestiller og leverandør, i og med at kontraktsform og anbudsdokumenter kan begrense eller skape muligheter for en effektiv samarbeidsprosess, helt fra tidlig designfase. Workshopen fokuserer på hvordan aktørene kan samarbeide for å finne nye og effektive løsninger, i stedet for fokus på lavest mulig pris.

  • Workshopserie: Digitalisering i BAE-bransjen

    Prosjektet "Digi-BAE - Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendombransjen" inviterer til deltakelse i en workshopserie innenfor digitalisering. Her vil offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige deler av Norge, Sverige og Finland møtes til felles kunnskapsløft.

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no