Hurtiglenker

Søk

Du er her:

 • Startside/
 • KRD lyser ut inntil 32 millioner kroner til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner i 2012

KRD lyser ut inntil 32 millioner kroner til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner i 2012

Hvilke tema kan pilotprosjektene handle om?

En rekke ulike faktorer, og kombinasjoner av faktorer, gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til et sted. Følgende tema vil bli prioritert ved utvelgelsen av pilotprosjekter i 2012:

 • Inkludering av innvandrere i distriktsområder
 • Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
 • Tilflyttingsprosjekter

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Gjennomføring av hovedprosjekter

Hovedaktiviteten i pilotprosjektene skal foregå innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Samarbeidspartnere utenfor virkeområde godtas. Se hvilke kommuner som ligger innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Arbeidsinnsats/timer (inkludert frivillig arbeid) i prosjektet kan inngå i egenfinansieringsandelen. Departementet ønsker at de fleste prosjektene skal ha et visst omfang og tyngde. Dette er for å sikre synlighet, med mulighet for å se en tydeligere lokal og regional effekt. Departementet oppfordrer til å søke lokalt og regionalt samarbeid om bolystprosjekter, med sikte på felles innsats.

Hva kan det ikke søkes om støtte til?

 • Gjennomføring av enkeltstående konferanser som ikke er en del av et større Bolyst-prosjekt
 • Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større Bolyst-prosjekt
 • Faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner
 • Ordinær bedriftsstøtte
 • Midlene kan ikke benyttes til fysiske investeringer i bygninger eller lokaler

Hvilke kriterier ligger til grunn for utvelgelsen av pilotprosjekter?

 • I hvilken grad prosjektet kan bidra til måloppnåelse ihht bolystsatsingen.
 • Nytenkning utover den lokale sammenhengen prosjektet blir gjennomført i.
 • Klar overføringsverdi til andre aktører, saynliggjøre læringselementet i arbeidet som skal gjøres.
 • Sterk lokal og/eller regional forankring. I dette ligger det at søknadene bør være politisk forankret i lokale og/eller regionale styringsdokumenter.
 • Klar gjennomføringsevne. I dette kan det ligge presise og realistiske mål, samsvar mellom utfordringer og foreslåtte tiltak, gode beskrivelser av organisering og styring, beskrivelse av metode for gjennomføring av prosjektet.
 • Plan for eventuell videre drift ut over prosjektperioden, inkludert plan for videre finansiering når en eventuell støtte fra KRD faller bort.
 • Ungdom, kvinner og innvandrere er viktige målgrupper for distrikts- og regionalpolitikken. Det gjelder også denne satsingen.
 • Kommuner og lokalsamfunn med særlige utfordringer knyttet til folketallsutvikling og næringsstruktur vil bli prioritert.
 • KRD ønsker at dette er midler som skal gå til konkrete aktiviteter og tiltak i lokalsamfunn i distriktsområder, og i mindre grad til prosjektledelse og administrasjon.

 

Ta gjerne kontakt med Roger Veinan, eller for en uforpliktende samtale om mulige prosjektideer for din kommune!

 

NÆRINGSUTVIKLING - FORRETNINGSUTVIKLING - REKRUTTERING - ORGANISASJON OG LEDELSE

HAMMERFEST - TROMSØ - BODØ - OSLO - ST. PETERSBURG

Tel: +47 08514  E-post: post(at)bedriftskompetanse.no