Du er her:

Nordnorsk næringsutvikling i storm og stilla

Krisen i Ukraina minner oss på en ubehagelig måte om at også de politiske rammebetingelsene kan endre seg dramatisk.

Av Arvid Jensen

I neste uke skal en ny utredning om fremtidig infrastruktur for frakt av gass fra nordområdene legges frem. Arvid Jensen i Petro Arctic skriver om storutbygging av LNG-terminaler i Europa:

****

Hurtige endringer i markeder, konkurranseforhold og rammebetingelser er blitt normalt – og endringstakten øker. Teknologiske sprang skjer hyppigere og hyppigere. Endringer som før kunne ta flere tiår gjennomføres nå i løpet av 3-4 år. 3D-printing og nanoteknologi vil bli tatt i bruk i ulike bransjer, utvikling av kunstig intelligens kan komme og så videre.

Disse markerte utviklingstrekkene stiller store krav til omstillingsevne og fleksibilitet. Det forretningsmessige grunnlaget for enkeltbedrifter endrer seg like hurtig som været på kysten av Nord-Norge. Det er i og for seg ikke noe nytt at rammebetingelser og markeder endrer seg, men det nye er at disse endringene akselererer hurtig.

Ukraina, LNG og fleksbilitet

Krisen i Ukraina minner oss på en ubehagelig måte om at også de politiske rammebetingelsene kan endre seg dramatisk. I Europa gir dette seg nå utslag i satsing på alternative energileveranser, dette for å kompensere for uikkerhet knyttet til gassleveranser fra Russland.

LNG gir fleksibilitet. I Pori i Finland planlegges en mottaksterminal for LNG, dette i samarbeid med Estland. Det er i Europa nå bygget ut og under planlegging cirka 30 mottaksterminaler for LNG fra innerst i Middelhavet til innerst i Østersjøen.

Milliardverdier skapes

Norges eneste fullskala LNG-fabrikk på Melkøya i Hammerfest leverte i 1.kvartal LNG for over 5 milliarder norske kroner. Spania har lenge vært den største LNG-kunden, men gass leveres også til andre europeiske land og til andre verdensdeler. Det er blant annet levert betydelige mengder gass til Brasil og til Japan.

Petroleumsnæringen er nå i sterk vekst i landsdelen. Sørnorsk og internasjonal leverandørindustri har gjennom 40 år bygget opp en fantastisk teknologikompetanse . Dette forspranget er det vanskelig å ta igjen for nordnorske bedrifter, som i all hovedsak består av små foretak. En ser imidlertid at når nye markedsområder oppstår, klarer nordnorsk næringsliv seg godt. Bedriftene NorLense på Fiskebøl i Nordland og NOFI Tromsø AS er flotte eksempler på bedrifter som lykkes ,også på konkurranseutsatte eksportmarkeder.

24.mai 1974 skrev Finnmark Dagblad: «Det er mulig å drive med lakseoppdrett i Finnmark. Minkfarmer John Simonsen i Akkarfjord på Kvaløya satte 3000 lakseyngel ut i et notsteng for ett år siden. De har gjennomlevd vinterens ekstreme værforhold og tredoblet vekten fra 50 gram til gjennomsnittlig 1 kilo».

I 2013 ble det produsert hele 1.192.000 tonn laks langs kysten av Nord-Norge, dette på et areal som kun tilsvarer landarealet på Andøya.Dette utgjør ca. 5 promille av arealet innenfor grunnlinjen.

Tall fra FN viser at vi høsten 2011 passerte 7 milliarder mennesker på jorden. En midlere prognose fra FN viser at befolkningen vil øke til 9,6 milliarder mennesker i 2050 og 10,9 milliarder i 2100. Behovet for mat (og energi) vil øke tilsvarende.

Bergindustrien og elbiler

Bergindustrien i Nord-Norge har et meget stort utviklingspotensial i og med at noen av de aller mest interessante geologiske områdene i Norge og i Europa ligger i vår landsdel. Bergindustrien vil være meget sentral i forhold til de såkalt grønne industrier; vindkraft, solcellepaneler, elektriske biler og hybridbiler, elektriske batterier mv.

Nussir AS ,som planlegger en kobbergruve i Kvalsund i Finnmark ,sitter trolig på en av Europas aller største kobberforekomster. Kobber er et nødvendig metall blant annet for bilindustrien, og produksjon av elektriske biler vil ikke være mulig uten kobber.

Uttak og foredling av naturressurser har alltid vært den sentrale basisen for nordnorsk næringsvirksomhet og bosetting.

Det er en vanskelig å bli kvitt myten om at dette er næringsvirksomhet som krever liten kompetanse. Både sjømatindustri, bergverksindustri, oppdrett og andre næringer og ikke minst petroleumsvirksomheten er kompetansemessig og teknologisk meget avanserte næringer.

Akselererende endringer i rammebetingelser, konkurranseforhold og markeder vil være det normale fremover. Dette er selvsagt utfordrende for mange bedrifter, men det skapes også nye muligheter.

- Kontinuerlig omstilling helt nødvendig

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høyskolen i Narvik, Universitetet i Nordland, våre videregående skoler og andre har en meget utfordrende og spennende oppgave i utdanning av nye arbeidstakere. Forskningsvirksomhet knyttet til universitetene og deres forskningsinstitusjoner har vært og vil være viktige for utviklingen i landsdelen. Nordnorske bedriftsledere i samarbeid med nordnorske private og offentlige kompetansemiljø er sentrale i den utviklingen vi nå er inne i.

Utsiktene synes lyse – men under den forutsetning at vi makter oppgaven med å drive kontinuerlig omstilling og utvikling.Og det stilles krav til ledelse i stadig skiftende og ukjent farvann !

***

Arvid Jensen er eier, senior rådgiver Bedriftskompetanse AS, styreleder NHO Finnmark og styreleder i interesseorganisasjonen Petro Arctic

Kilde: www.nord24.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Aktuelt

Logo

Telefon: +47 948 58 557

E-post: post@bedriftskompetanse.no