Innspillsmøte næringsstrategi i Troms

Det er behov for en overordnet næringsstrategi som favner de utfordringer og muligheter samfunns- og næringslivet står overfor de kommende årene.

Strategi for næringsutvikling har som målsetning å bidra til bærekraftig verdiskaping, økt sysselsetting og styrket FoU-virksomhet i Troms. Strategien skal legge til rette for utvikling, koordinering og samhandling på tvers av næringer og virkemidler, og den skal være et styringsverktøy for næringsutvikling de kommende årene.

Næringsstrategien skal bygges på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv i regionene. I samarbeid med Midt-Tromsrådet, Hålogalandsrådet, Nord-Troms Regionråd og Interkommunalt politisk råd for Tromsøregionen, inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune til innspillsmøter i de ulike regionene.

Målgrupper: politisk og administrativ ledelse i kommuner, regionråd, ungdomsråd (fylke og kommune), fylkespolitikere, Sametinget, innovasjonsinfrastrukturen/utviklingsselskap, klynger og nettverk, virkemiddelaktører, forsknings- og kompetansemiljø, interesseorganisasjoner, internasjonale aktører, annen offentlig forvaltning, næringsaktører og andre relevante miljøer som har betydning for samfunns- og næringsutvikling i Troms - uavhengig av geografisk tilhørighet.

Det gjennomføres fire fysiske innspillsmøter i løpet av september på følgende steder (klikk på lenke på den enkelte lokasjon for påmelding):

Midt-Troms:

Kunnskaps- og næringsparken Senja, Finnsnes - 5. september kl. 09.00-13.00.

Sør-Troms:

Thon Hotell, Harstad - 6. september kl. 09.00-13.00.

Tromsøregionen:

Radisson Blu Hotel, Tromsø - 8. september kl. 09.00-13.00.

Nord-Troms:

På Taket Kafé AS, Nordreisa - 21. september kl. 09.00-13.00.