Når vikarene ikke finnes

Når en operativ organisasjon som Perpetuum Miljø utfordres av høyt sykefravær er sårbarheten stor. I en bransje hvor vikarene ikke finnes betyr fravær at det er kunder, eller oftest medarbeiderne, som lider. Styret, daglig leder og administrasjonen initierte derfor i fellesskap en prosess med mål om å få mer kunnskap om årsakene til fraværet, slik at de kunne jobbe målrettet med å redusere det.

Jakten på fakta

I jakten på ny kunnskap ble alle selskapets medarbeidere engasjert i en prosess med mål om å frembringe fakta – både rundt det som skaper nærvær og det som gir fravær. Bedriftskompetanse fikk oppdraget med å bistå i arbeidet etter å ha presentert sitt konsept Fraværsprofil, som fokuserer å sikre varig reduksjon av fravær. Alle medarbeiderne deltok gjennom både spørreundersøkelse og intervju, samtidig som relevant interndokumentasjon ble gjennomgått. I fundamentet for analysen lå også relevant fraværsforskning, samt nyere forskning på psykososialt arbeidsmiljø. Gjennom en analyse av sammenstilte fakta fikk Perpetuum Miljø bedre innsikt i og forståelse av årsakene bak det høye fraværet.

Engasjerte medarbeidere gir nærvær

Resultatene fra Fraværsprofil ga grunnlag for å jobbe forebyggende med fraværet, men også til å sette inn de riktige tiltakene for å styrke medarbeidernes nærvær.

Våre medarbeideres engasjement viser seg utvilsomt å være vår viktigste nærværsfaktor. Det handler om engasjement for arbeidsoppgaver, kundenes behov, kvalitet på eget arbeid, arbeidsmoral og oppmerksomhet overfor kollegaer. Det skaper stolthet! I dette arbeidet har Bedriftskompetanse vært gode med hensyn til hvordan vanskelige problemstillinger har vært vinklet, og evnet å snu problemstillinger til noe positivt. Det har skapt viktige refleksjoner i oss selv, forteller Britt Mathisen Limo, daglig leder i selskapet.

I etterkant av arbeidet med Fraværsprofil har både ledere og medarbeidere levert en suveren innsats mot resultatene de kan vise til i dag. Bare på de første månedene etter prosjektet halverte de fraværet, og den positive trenden har fortsatt jevnt og trutt.

«Sammen profesjonaliserer vi oss til et nytt nivå. Vi trener på ting vi ikke har vært vant til. Vi ivaretar helheten på en bedre måte som konsekvens av at vi er blitt mer opptatt av hverandre. En bedre oversikt gjør det lettere å sortere når vi opplever utfordringer, vi ser flere sider i et teamarbeid og hvordan vi best løser ting sammen. Samtidig er verneombudets formelle rolle blitt tydeliggjort, noe som har redefinert deres rolle internt til en mer aktiv medspiller, både for ledelsen og øvrige medarbeidere», forteller Mathisen Limo.

Kunnskap bevisstgjør

Parallelt med tiltaksarbeidet som hadde sitt utspring i Fraværsprofil har administrasjonen og mellomlederne gjennomført lederutvikling. Et av behovene som ble definert gjennom analysen var behovet for økt kompetanse på oppfølging av sykefravær. Det ble derfor viktig å fylle ledernes verktøykasse ytterligere, slik at de står bedre rustet til å møte utfordringene som sykefravær gir.

Fraværsprofil hjalp oss å plassere problemene – å bevisstgjøre oss på hva som skapte utfordringene. Vi har fått en ny forståelse av sykefraværet i selskapet, noe som har styrket samspillet mellom ledere og medarbeidere i disse situasjonene. Uten denne kunnskapen ville det vært umulig for oss å komme videre, forteller Mathisen Limo.

Felles innsats

«Gjennom prosessen fremviste Bedriftskompetanse stort fokus på de ansatte, ikke bare ledelsen. Det har skapt bevisstgjøring i hele selskapet rundt både nærvær og fravær. Høyt fravær kan være et vanskelig tema å jobbe med, også når en ønsket reduksjon ikke handler om kroner og ører. Bedriftskompetanses tilnærming ufarliggjorde imidlertid det hele. Alle er blitt lyttet til og hørt – vi har utfordret eget ansvar og det kollektive ansvaret. Det har gjort at vi er blitt en bedre utgave av oss selv,» avslutter Mathisen Limo.

Vi gratulerer Perpetuum Miljø med en formidabel godt utført jobb!