I Bedriftskompetanse er vi bevisste på at vi gjennom vår virksomhet innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Dette skjer både direkte gjennom egen aktivitet og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Samtidig vil konsekvensene av nåværende og fremtidige klimaendringer ha innvirkning på vår virksomhet.

Bedriftskompetanse tar derfor ansvar for ytre miljø og klima. Ansvaret er forpliktende for vår aktivitet, herunder skal vurdering av miljømessige konsekvenser vektlegges både i daglig drift og i våre leveranser. Bedriftskompetanse skal således være en aktiv bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet.

Et hensiktsmessig innrettet miljøstyringssystem utgjør en betydelig del av miljøarbeidet. For oss innebærer dette en kontinuerlig forbedring av miljømessige forhold gjennom overholdelse av krav pålagt av myndighetene og virksomheten selv. Bedriftskompetanse fokuserer på å redusere vår belastning på miljøet med særlig fokus på avfallshåndtering, energibruk og transport. På samme måte skal vi påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å satse på miljøvennlige løsninger.

Miljøpolicyen forplikter alle ansatte i Bedriftskompetanse og den enkelte skal vurdere sin påvirkning på miljøet som del av planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver. Miljøforhold skal inkluderes i alle styrende dokumenter der dette er relevant, og klima- og miljøspørsmål skal vektlegges i utviklingen av virksomheten og tjenestene.

Miljøfyrtårn9302