I Bedriftskompetanse er vi bevisste på at vi gjennom vår virksomhet innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Dette skjer både direkte gjennom egen aktivitet og indirekte gjennom våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Samtidig vil konsekvensene av nåværende og fremtidige klimaendringer ha innvirkning på vår virksomhet. Det er derfor naturlig at Bedriftskompetanse tar ansvar for miljø og klima. Ansvaret er forpliktende for vår aktivitet, som betyr at vurdering av miljømessige konsekvenser vektlegges både i daglig drift og i våre leveranser. Bedriftskompetanse skal således være en aktiv bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet.

Et hensiktsmessig innrettet miljøstyringssystem utgjør en viktig del av vårt miljøarbeid. Det innebærer en kontinuerlig forbedring av miljømessige forhold gjennom overholdelse av krav pålagt av myndighetene og virksomheten selv. Vi fokuserer å redusere vår belastning på miljøet, med særlig fokus på avfallshåndtering, energibruk og transport. På samme måte skal vi søke å påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å satse på miljøvennlige løsninger. Videre er det å sikre et trygt, utviklende og helsefremmende arbeidsmiljø også et viktig element i vårt miljøarbeid.

Miljøpolicyen forplikter alle ansatte i Bedriftskompetanse. Den enkelte skal vurdere sin påvirkning på miljøet, som del av planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver. Miljøforhold skal inkluderes i alle styrende dokumenter, der dette er relevant, samtidig som klima- og miljøspørsmål skal vektlegges i utviklingen av virksomheten og tjenestene.

Ønsker du informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø? Ta gjerne kontakt med vår miljøfyrtårnansvarlig for å få tilsendt ønskede rapporter: assisterende direktør Linn B. Sollund-Walberg

 

    Logo UN Global Compact   Miljøfyrtårn