Oversikt og innsikt er kritisk for å stille en omforent diagnose og skape felles forankring for omstillingsbehov blant politikere, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Vår tilnærming legger dette til grunn for å sikre helhetlige omstillings- og utviklingsstrategier som bidrar til fremtidsrettet og forsvarlig drift innenfor gjeldende rammebetingelser. Vi bistår fra analyse til oppnådde resultater.

Vi målretter våre tjenester for å bidra til praktisk effekt i din kommune. Dette evner vi gjennom rådgivere med kommunal lederfaring, gode prosesser basert på faglig trygghet og riktig forankringsnivå.

Vi bistår gjerne også i vurdering av mulighetene for ekstern finansiering av ditt utviklingsprosjekt.

Kommuneøkonomi i balanse

Vi har spesialisert oss i å bistå kommuner med behov for å balansere sin økonomi. Vår modell for helhetlig økonomisk omstilling gir et driftsnivå tilpasset realistiske inntekter og handlingsfrihet gjennom varige driftsreduksjoner.

Vår modell:

  • Gir en helhetlig tilnærming til omstillingsarbeidet gjennom innledende analyser av ledelse, målkonflikter, politiske prosesser og organisasjonskultur
  • Legger opp til omstilling og effektiv ressursutnyttelse gjennom raskt å fange opp endringer i økonomiske forutsetninger
  • Kombinerer prosess og systematisk bruk av riktige styringsverktøy
  • Gir varige resultater gjennom styrket kunnskap og en ny modell for budsjett- og økonomiplanlegging

Vi bistår med grunnlag i solid kommunaløkonomisk kompetanse og innsikt i den politiske virkeligheten som økonomistyringen skal fungere i. Vår tilnærming vektlegger derfor etablering av gjensidig tillit og forpliktelse mellom administrasjon og folkevalgte som en avgjørende forutsetning for god økonomistyring.