Vi vet hvorfor "plans are nothing - planning is everything". Våre leveranser sikrer derfor både en god prosessopplevelse og en faglig sterk plan.

Vårt team på kommunal sektor innehar bred fagkompetanse relatert til den kommunale virksomheten, i tillegg til solid kompetanse på den regionale konteksten i Nord-Norge.

Vi bistår med:

 • Forberedelser til og tilrettelegging for kommunale planprosesser, herunder også kompetanseheving
 • Solid oversikt over relevante referansedokumenter gjeldende for kommuneplanlegging
 • Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for planprosesser
 • Arbeidsverksteder for å utvikle politikk og strategier for utvikling av samfunn og kommunens organisasjon
 • Kommunale planstrategier og helhetlig planarbeid i kommunesektoren
 • Kommuneplanens samfunnsdel, enten rullering eller ny plan fra grunnen av. Vi bistår i utarbeidelse av både planprogram og ferdige plandokumenter.
 • FNs bærekraftsmål som en del av kommunalt planarbeid, innenfor regjeringens forventninger
 • Utredninger underveis i planprosessene, etter behov og som skissert i planprogrammene
 • Utarbeidelse av kommunedelplaner
 • Kobling mellom ulike typer planer, samt den årlige økonomiplanleggingen og budsjettprosessen
 • Søknader om virkemidler til planarbeid
 • Tilrettelegging for interkommunalt planarbeid